Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje správný postup při vyřizování reklamace zboží a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s tímto Reklamačním řádem.

II. Reklamační a záruční podmínky

Následující podmínky, předpoklady a rozsah záručního plnění ponechávají zákonné povinnosti Prodávajícího plynoucí z kupní smlouvy s Kupujícím nedotčeny.

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen při osobním převzetí zboží od prodávajícího zkontrolovat  přebírané zboží, stav zásilky, její úplnost a nepoškozenost obalů.

V den převzetí zboží zkontroluje Kupující kompletnost zboží, tedy zda balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti nahlásí Kupující při osobním převzetí Prodávajícímu na místě převzetí. Při převzetí od přepravce je Kupující vyznačí v předávacím protokolu přepravce.

Při nesrovnalostech může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Veškeré nesrovnalosti lze kdykoliv nahlásit na e-mail Prodávajícího.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Na uvedené zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není uvedeno jinak.

V době záruky budou Prodávajícím bezplatně odstraněny vady způsobené vadným materiálem nebo výrobou.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v opravě. Podmínkou záruky je, aby Kupující v době trvání záruky a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží shledal.

K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním zboží po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že je obtížné nebo nemožné reklamační vadu posoudit.

U reklamovaného zboží nenese prodávající odpovědnost za ušlý zisk, očekávané, ale neuskutečněné úspory, škody z nároků třetích stran vůči Kupujícímu, přímé nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu.

3. Záruka se nevztahuje na:

 • vady, na které byla poskytnuta sleva a na které je Kupující při prodeji upozorněn;
 • poškození zaviněné nehodou, neodborným, nedbalým nebo násilným zacházením a způsobem, který je v rozporu s pokyny v návodu zboží;
 • běžné opotřebení výrobku způsobené obvyklým způsobem;
 • poškození vlivem mimořádných povětrnostních podmínek nebo živelných událostí nebo vyšší mocí;
 • vady, které Kupující způsobil dopravou nebo nevhodným umístěním nebo skladováním;
 • poškození neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
 • konstrukční změnu zboží (odpárání, přišití jakékoliv části) způsobenou Kupujícím. V tomto případě jakož i v případě jiného zásahu především do pláště stanu ze strany Kupujícího záruka propadá;
 • opravu, úpravu provedenou firmou třetího než Prodávajícím (výrobcem), je-li tato práce prováděna bez jeho předchozího souhlasu. V tomto případě je Kupující povinen nést sám náklady s tím spojené;

4. Rozsah záručního plnění Prodávajícího

Při oprávněné reklamaci Prodávající poškozené díly opraví nebo vymění.

Výměna se nevztahuje na zboží zhotovené na objednávku a použité, případně zašpiněné zboží.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová reklamační lhůta.

5. Postup při reklamaci

 • O uznání reklamace musí Kupující požádat písemně. K této žádosti je nutno přiložit kopii faktury a fotografie vystihující vadu zboží.
 • K záručním a pozáručním opravám přijímá Prodávající jen suché a čisté výrobky.
 • Výrobky, které byly omalovány Kupujícím, je možno přijmout k záruční opravě, nelze však provést jejich výměnu či vrácení.
 • Odchylky v barevném odstínu či struktuře látky, které jsou u přírodních, textilních a umělých materiálů obvyklé (jako např. drobné odchylky ve vzoru látky nebo v jejím barevném odstínu), nejsou vadou zboží.
 • Prodávající je povinen vypsat všechny náležitosti v úvodu záručního listu v době prodeje. Neúplný záruční list nebo neoprávněně měněný/přepisovaný/ je neplatný.
 • Při uplatňování reklamace musí být Kupujícím předložen záruční list a doklad o zakoupení výrobku.

Pokud bude při záruční opravě zjištěno, že poškození neodpovídá těmto reklamačním a záručním podmínkám, hradí náklady na takovou opravu majitel výrobku.

III. Vyřízení reklamace

Je-li Kupujícím spotřebitel, rozhodne Prodávající o reklamaci buď ihned, nebo ve složitých případech do 7 pracovních dnů.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodejce zašle Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, kde uvede též způsob vyřízení reklamace, datum a způsob odstranění závady či případné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží Kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 2.500,- Kč (včetně) vyplacena Kupujícímu v hotovosti na pokladně Prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 2.500,- Kč, měla by být ve lhůtě 20 dní vrácena Kupujícímu bankovním převodem na účet, který Kupující Prodávajícímu za tímto účelem sdělil, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Kupující je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být záruční oprava provedena a v případě, že byla provedena později, pak do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak,  je povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží.

IV. Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 7. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.